Integracja sensoryczna (współpraca zmysłów) to proces, w którym następuje organizacja wrażeń dostarczana do organizmu, tak by mogły być one wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.

Prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka jest nierozerwalnie związany z jakością procesów odbierania, przetwarzania i integrowania przez mózg informacji pochodzących ze zmysłu słuchu, wzroku, smaku, węchu, dotyku oraz zmysłu propriocepcji (czucia głębokiego) i zmysłu przedsionkowego(równowagi).

Aby dziecko prawidłowo funkcjonowało w środowisku, które je otacza wszystkie zmysły muszą ściśle ze sobą współpracować.
Metoda Integracji Sensorycznej jest niezwykle ważna w terapii dzieci niewidomych i słabowidzących. Ponieważ nasi uczniowie informacje ze zmysłu wzroku przetwarzają w sposób ograniczony, funkcje układu nerwowego ulegają  różnego rodzaju zaburzeniom. Mogą ujawniać się problemy w codziennym funkcjonowaniu, opóźniać się rozwój motoryczny, kształtowanie zdolności komunikacyjnych, umiejętność zabawy, zachowanie oraz rozwój społeczny i emocjonalny. Mogą wystąpić również trudności szkolne m.in. w opanowaniu technik czytania, liczenia i pisania.

Każdy uczeń mający dysfunkcje integracji sensorycznej jest szczegółowo diagnozowany i oceniany przez wykwalifikowanego terapeutę Integracji Sensorycznej. Wyniki badań oraz określenie u ucznia deficytów integracji zmysłowej pozwalają opracować indywidualny program terapii uwzględniający zajęcia szkolne i czynności życia codziennego.Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na ukierunkowanej zabawie, gdzie dziecko kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Jest zachęcane do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każda sesja terapeutyczna jest zaplanowana, dostosowana do poziomu rozwojowego dziecka.  Ćwiczenia prowadzone są przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, posiadający certyfikat sprzęt do terapii integracji sensorycznej.

Zajęcia metodą Integracji Sensorycznej korygują nieprawidłowości rozwojowe. Poprawia się percepcja i współpraca  między zmysłami. Kształtuje się czucie kinestetyczne, sprawność manualna, wyrabia się poczucie równowagi, orientacja w schemacie ciała i koordynacja ruchowa. Doskonali się orientacja w przestrzeni oraz wiara we własne siły. Zwiększają się umiejętności odczuwania zadowolenia z własnej pracy i z prawidłowo wykonanego ćwiczenia. Rozwija się spostrzegawczość, wyobraźnia, pamięć, umiejętność koncentrowania uwagi, myślenia, zapamiętywania. Wzrasta samodzielność, poczucie własnej wartości i pewności siebie.