Jesteśmy profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym Ośrodkiem, który zajmuje się kompleksową rewalidacją dzieci oraz młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
Terapią objęci są uczniowie w ramach wczesnego wspomagania (do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej), uczniowie szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
Ośrodek umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie:
 
•    terapii pedagogicznej,
•    opieki psychologiczno-pedagogicznej,
•    terapii widzenia,
•    nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się,
•    nauki i doskonalenia posługiwania się pismem Breille’a,
•    terapii metodą integracji sensorycznej,
•    rehabilitacji ruchu,
•    zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej,
•    terapii metodą Tomatisa,
•    tyfloakustyki,
•    logopedii,
•    neurologopedii,
•    zajęć z gliny i ceramiki,
•    doskonalenia umiejętności emocjonalno-społecznych.
Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne przydzielane są uczniom na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozy Zespołu ds. Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych i uzależnione są od aktualnych możliwości placówki w zakresie realizacji w/w zajęć.