Koło Ekologiczne „Ekouczeń” powstało we wrześniu 2013 roku i swoją działalność opiera na programie autorskim którego celem jest rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz ukazanie sposobów i metod zmniejszania jego zanieczyszczenia. Rozwijanie świadomości ekologicznej, wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony przyrody. Koło Ekologiczne przeznaczone jest dla wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka, bez podziału na klasy. Realizowany jest w wymiarze 2 godzin w miesiącu i 2 dodatkowych spotkań w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego dla całej społeczności Ośrodka.