Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Powstała w 2008 roku z myślą o uczniach niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami. Proces nauczania w Szkole ma charakter wielometodyczny i odbywa się zgodnie z założeniami autorskiego programu, opracowanego przez naszych specjalistów. Głównym celem nauczania i wychowania w utworzonych oddziałach przysposabiających do pracy jest przygotowanie uczniów do aktywnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu oraz do pracy  w określonych warunkach społecznych, socjalnych i kulturowych, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi. Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści pracujący  z  uczniami  tworzą  zespół,  którego zadaniem  jest  ustalenie  dla każdego ucznia  indywidualnego programu edukacyjno   -   terapeutycznego  z  uwzględnieniem  programu przysposobienia do pracy. W trakcie trzyletniego cyklu kształcenia uczniowie kształcą się w ramach dwóch głównych przedmiotów: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowania do pracy.   Przygotowanie do pracy realizowane jest w następujących kierunkach edukacyjnych: 

•pracownia gastronomiczna

•gospodarstwo domowe                           

•rękodzielnictwo artystyczne

Zajęcia z „Pracowni gastronomicznej” i  „Gospodarstwa domowego” odbywają się w sali  - pracowni, wyposażonej w nowoczesny aneks kuchenny, wzbogacony o niezbędne i ułatwiające  pracę uczniom niewidomym akcesoria kuchenne i pomoce specjalistyczne. Przygotowane są także stanowiska do wykonywania wielu prac z zakresu rękodzielnictwa, a także przytulny kącik relaksacyjny. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań muzycznych i  kreatywności. Stworzyła warunki do rozwijania kondycji fizycznej uczniów i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.  Zapewnia także  możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu oraz udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. 

Zadania Szkoły Przysposabiającej do Pracy

1.  Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych.

2.   Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym - jeżeli jest  to konieczne - wspomagających sposobów porozumiewania się, a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu.

3.   Tworzenie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej.

4.   Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania.

5.   Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

6.   Organizowanie w szkole pracowni umożliwiających realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach.

7.   Umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne). Rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia.

8.   Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.

9.   Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.

10.  Zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji.

11. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

12. Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność uczniów. Zajęcia te mają wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy, a także realizację treści podstawy programowej. Zajęcia te są prowadzone w celu:

a) wspomagania rozwoju ucznia

b) rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu

c) rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych

d) usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej

e) rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia do pracy, w tym o poszczególnych stanowiskach pracy

f) wspomagania samodzielności społecznej

g) wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji

Zajęcia rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność ucznia są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.