Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2020/2021

  • Na podstawie Statutu Ośrodka

L.p. Terminy Rodzaj zadania
1.

od 15 czerwca 2020

do 10 lipca  2020 r.

do godz. 14.00

Składanie wymaganych dokumentów

do postępowania rekrutacyjnego.

2.

 11 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna
3.

12 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4.

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
5. do 21 sierpnia 2020 r.       

Składanie pisemnego odwołania.

6. do 25 sierpnia 2020 r. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. 27 sierpnia 2020 r.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania


 

 

Harmonogram rekrutacji do Liceum

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 31 lipca 2020 r.

do 7 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się                           11 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020 r.

godz.14.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia 

 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 31 lipca 2020 r.

do 7 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły                  i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                           11 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 12 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od  15 czerwca 2020 r.

do 12 sierpnia 2020 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020 r.

godz.14.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka                  i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

godz. 14.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty– jeśli kandydat przystąpił

od 31 lipca 2020 r.

do 7 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku odbędzie się                           11 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - jeśli kandydat przystąpił (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)                

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020 r.

godz.14.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły