WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

w Owińskach

(po szkole podstawowej)

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • - Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021 ogłoszone na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),
 • - art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.),
 • - § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610),
 • - Statutu Szkoły,
 • - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z póż.zm.),
 • - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

 

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały:

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

I etap rekrutacji

 

 • 1. podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej,
 • 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • 3.  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • 4.  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 5. podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie),
 • 6. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu,
 • 7.  dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą. 

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • 1. skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 2.  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,
 • 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada),
 • 4. kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • 5. potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat),
 • 6. trzy sztuki podpisanych fotografii,
 • 7. dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku),
 • 8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka,
 • 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w czasie zagrożenia pandemią, 
 • 10. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków,
 • 11. Kauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring.

Dokumentacja dodatkowa:

 • 1. w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii       - oświadczenie
 • 2. zgoda na udział w wycieczkach i imprezach,
 • 3. ewentualna zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa podczas zajęć wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę, 
 • 4.w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji,
 • 5. upoważnienie do odbioru dziecka.

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych,

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga  wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego,

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie,

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego,

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna,

6. Dokumenty dandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacha uzupełniająca po terminach odwoławczych). W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście - za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie są niszczone mechanicznie (niszczarką) przez Komiskę Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzony protokołem.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

godz. 14:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

godz. 14:00

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

    od 31 lipca 2020 r.

do 7 sierpnia 2020 r. 

godz. 14:00

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się

 11 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w dokumentach

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I stopnia w Ośrodku odbędzie się

11 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia2020 r. 

      godz. 10:00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. 

do 12 sierpnia 2020 r. 

godz. 14.00

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. 

godz. 14:00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 

godz. 14:00

9.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020 r. 
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
11.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od roztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwoławania do dyrektora szkoły 

 

 

PODANIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ PIERWSZEGO STOPNIA

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE 

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFROMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY/INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING