WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • - Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszone na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), 

 • - art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ostawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.),
 • - § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz. 1737),
 • - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651 z póż.zm.),
 • - Statutu Szkoły
 • - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     Klasa
1PP

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 

I etap rekrutacji

 

 • 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
 • 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • 3. świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (dla kandydatów do klasy I),
 • 4. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (jeśli kandydat przystąpił),
 • 5. podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie),
 • 6. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu, 
 • 7. świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych),
 • 8. dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą. 

 

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • 1. skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada),
 • 3. kopia odpisu aktu urodzenia kandydata,
 • 4. potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat),
 • 5. Trzy sztuki podpisanych fotografii,
 • 6. dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku),
 • 7. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka,
 • 8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią,
 • 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków,
 • 10. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring.

Dokumentacja dodatkowa:

 

 • 1. oświadczenie - zgoda na udział w imprezach i wycieczkach, 
 • 2.w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii - oświadczenie,
 • 3. ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę,
 • 4. w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji
 • 5. upoważnienie do odbioru ucznia

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4.   Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru przechowuje się w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca 

    po terminach odwoławczych). W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać ww. dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone mechanicznie (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany protokołem.

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. 

godz. 14:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 licpa 2020 r. 

godz. 14:00

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - jeśli kandydat przystąpił 

od 31 lipca 2020 r. 

do 7 sierpnia 2020 r. 

godz. 14:00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się 

11 sierpnia 2020 r. 

godz. 10:00

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się 

11 sierpnia 2020 r. 

godz. 19:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r. 

godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - jeśli kandydat przystąpił (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)                

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. 

godz.14:00 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 

godz. 14:00

8.  Występienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 22 sierpnia 2020 r. 
9.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
10.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
11.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

PODANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFROMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY/INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING