WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

a) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na rok szkolny 2021/2022 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U.2020 poz. 493 z późn. zm.)

b) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r.,    w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)

c) § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz. 1737)

d) Statutu Szkoły

e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651 z póż.zm.)

f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     Klasa
1PP

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 

I etap rekrutacji

 

 • 1) podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dla kandydatów do klasy I)
 • 4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli kandydat przystąpił)
 • 5) podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • 6) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu
 • 7) świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych)
 • 8) dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą

 

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • 1) skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • 2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • 3) kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • 4) potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 5) 3 szt. podpisanych fotografii
 • 6) dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • 7) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • 8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią
 • 9) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • 10)klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring

Dokumentacja dodatkowa:

 • 1) oświadczenie – zgoda na udział w imprezach i wycieczkach
 • 2) w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii       - oświadczenie
 • 3) ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę
 • 4) w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji
 • 5) upoważnienie do odbioru ucznia.

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekturacja uzupełniona po terminach odwoławczych). 

W tym czacie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście - za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętyvh w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów niszczone są mechanicznie w niszczarce) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzony protokołem. 

 

§5

Terminarz rekrutacji do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły). Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się pod warunkiem wpłynięcia nowych wniosków o przyjęcie do szkoły po dniu 2 sierpnia 2021 r.

W w/w przypadku dyrektor szkoły  w porozumieniu z członkami komisji rekrutacyjnej wyznaczy terminy w postępowaniu uzupełniającym.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

godz. 14.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej                      do Pracy   w Ośrodku odbędzie się                           21 lipca 2021 r.

godz. 10.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

od 23 lipca 2021

do 29 lipca 2021 r.

godz. 14.00

6. Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej                     do Pracy   w Ośrodku odbędzie się                           30 lipca 2021 r.

godz. 10.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia   2021 r.
9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły