WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klas pierwszych i naboru do pozostałych klas Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

 

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie:
 
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 
- Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Dz. U. z 2020 r. poz. 910,
 
- Statutu Szkoły,
 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

 

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

 

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

I etap postępowania rekrutacyjnego:

 • 1. podanie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
 • 2. orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • 3. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej   (przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej),
 • 4. świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych),
 • 5. dokumenty potwierdzające samotne wychowanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą,
 • 6. podanie o przyjęcie do internatu,
 • 7. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu.

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o możliwości przyjęcia do szkoły rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 roku, poz 910)

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują kandydaci którzy uzyskali informację o możliwości przyjęcia ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego:

 • 1. skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 2. orzeczenie o  niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada),
 • 3. kopia odpisu aktu urodzenia kandydata,
 • 4. potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat),
 • 5. dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną w Ośrodku),
 • 6. 3 szt. podpisanych fotografii,
 • 7. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka,
 • 8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią,
 • 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków,
 • 10. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring.

 

 

 • Dokumentacja dodatkowa:

 

 • 1. Zgoda na udział w imprezach i wycieczkach – oświadczenie, 
  2. W przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii – oświadczenie,
  3. Ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę,
  4. W przypadku braku chęci uczestnictwa w  zajęciach WDŻ  - wniosek o rezygnacji,
  5. Upoważnienie do odbioru ucznia.

§4

 

Zasady rekrutacji/naboru

 

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru przechowuje się w szkole przed okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca po terminach odwoławczych. W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni kandydaci) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście - za potwiedzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów nieprzyjętych kandydatów w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie są nieszczone mechanicznie (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzony protokołem.

§5

Terminy

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych i naboru do pozostałych klas Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch na rok szkolny 2020/2021

 • Na podstawie Statutu Ośrodka
L.p. Terminy Rodzaj zadania
1.

Od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz. 14:00

Składanie wymaganych dokumentów do postępowania rekrutacyjnego

2.

11 sierpnia 2020 r. godz. 10:00

Komisja rekrutacyjna

3. 12 sierpnia 2020 r. godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4. 19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5. do 21 sierpnia 2020 r. 

Składanie pisemnego odwołania

6.     do 25 sierpnia 2020 r.  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

7. 

27 sierpnia 2020 r. 

Decyzja Dyrektora w sprawie odwołania

 

 

PODANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY I INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMNACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING