WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i naboru do pozostałych klas

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(po szkole podstawowej)

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • - Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021 ogłoszone na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), 
 • - art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)
 • - § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
 • - Statutu Szkoły,
 • - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

 

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały:

     Klasa Język I Język II

Przedmioty realizowane wg programów rozszerzonych / profil

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

do punktacji

LO 1A język angielski język niemiecki

język polski,

historia,

język angielski

język polski,

historia,

język angielski

4. Przedmioty w zakresie rozszerzonym nauczane od drugiej klasy Liceum, uczeń deklaruje wraz z wyborem pierwszej klasy.

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

I etap rekrutacji

 • - podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego,
 • - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 
 • - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • - dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą,
 • - podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie),
 • - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu.

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020, poz. 910).

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 • 1. skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 • 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada),
 • 3. kopia odpisu aktu urodzenia kandydata,
 • 4. potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat),
 • 5. trzy sztuki podpisanych fotografii,
 • 6. dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku),
 • 7. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka,
 • 8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka w czasie zagrożenia pandemią,
 • 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków,
 • 10. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring.

Dokumentacja dodatkowa:

 • 1. Oświadczenie – zgoda na udział w imprezach i wycieczkach,
 • 2. W przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii - oświadczenie,
 • 3. Ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę,
 • 4. W przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji,
 • 5. Upoważnienie do odbioru dziecka.

 

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się w szkole przez okres przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca po terminach odwoławczych).                                                                                                                                                

 W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone mechaniczni (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany protokołem.

 

§5

Terminy

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 15 czerwca 2020
do 10 lipca 2019 r.

godz. 14.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

 godz. 14.00

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

  od 31 lipca 2020 r. 

 do 7 sierpnia 2020 r. 

           godz. 14:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

 

Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego      w Ośrodku odbędzie się 11 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego      w Ośrodku odbędzie się 11 sierpnia 2020 r.

godz. 10:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

Od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r. 

          godz. 14:00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 

           godz. 14:00

8.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020 r. 
9.  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

  

PODANIE DO LICEUM

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKÓŁ I INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING