Informacja dla rodziców/ustawowych przedstawicieli

uczniów uczących się w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Ośrodka – Maria Tomaszewska informuje Panią/Pana, iż:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka (ucznia Ośrodka) oraz  Pani/Pana dane osobowe.
 2. Celem przetwarzania danych przez Ośrodek jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
 3. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
 5. Okres przechowywanie danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w Ośrodku jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Ośrodku jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Ośrodka.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn