1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą przy Placu Przemysława 9, 62-005 Owińska. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych  przez Administratora.

5. Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych.

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

- żądania ograniczenia przetwarzania gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięcia danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Klauzula informacyjna dla rodziców