Harmonogram rekrutacji do klasy I i naboru do pozostałych klas 

Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2018/2019

 • Na podstawie Statutu Ośrodka
L.p. Terminy Rodzaj zadania
1. 17 marca – 8 czerwca 2018 r.

Składanie wymaganych dokumentów.

2.

26 czerwca 2018 r.

godz.12.00

Komisja rekrutacyjna.
3. 28 czerwiec 2018 r. Ogłoszenie listy przyjętych.
4. do 3 lipca 2018 r. Składanie pisemnego odwołania.
5. 5 lipca 2018 r. Analiza wniosków odwoławczych.
6. do 23 sierpnia 2018 r. Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.
7.

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

Uzupełniająca komisja rekrutacyjna.
8. 27 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie listy przyjętych po rekrutacji uzupełniającej i odwoławczej.

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  REKRUTACJI  KANDYDATÓW

do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

Zarządzenia nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • - rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
 • - Statutu Szkoły

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 • - Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.
 • - Podanie o przyjęcie do Internatu (uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie).
 • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • - Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • - Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • - Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • - 3 podpisane zdjęcia.
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • - Posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia.
 • - Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka)  ważne przez cały czas nauki w Ośrodku.
 • - Oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii (jeśli rodzice ucznia wyrażą taka wolę).
 • - Wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego (jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga).
 • - Rodzice lub opiekunowie prawni, których dziecko będzie korzystało z wyżywienia w stołówce Ośrodka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odpłatności za wyżywienie. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15 sierpnia.
 • - Orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy

 

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 22 maja 2017 r.
do 09 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz.15.00

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do Branżowej Szkoły I Stopnia
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                          27 czerwca 2017 r. godz. 8.30

do 2 sierpnia 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

do 17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.005.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

8. Poinformowanie przez dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  REKRUTACJI  KANDYDATÓW

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

Zarządzenia nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • - rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
 • - Statutu Szkoły

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     

Klasa Język I Język II

Przedmioty realizowane wg programów rozszerzonych / profil

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

do punktacji

LO 1A język angielski język niemiecki

język polski,

historia,

język angielski

język polski,

historia,

język angielski

4. Przedmioty w zakresie rozszerzonym nauczane od drugiej klasy Liceum, uczeń deklaruje

    wraz z wyborem pierwszej klasy.

 

§3

Wymagane dokumenty i załączniki

 • - Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.
 • - Podanie o przyjęcie do Internatu (uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie).
 • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • - Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • - Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • - Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • - 3 podpisane zdjęcia.
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • - Posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia.
 • - Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka)  ważne przez cały czas nauki w Ośrodku.
 • - Oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii (jeśli rodzice ucznia wyrażą taka wolę).
 • - Wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego (jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga).
 • - Rodzice lub opiekunowie prawni, których dziecko będzie korzystało z wyżywienia w stołówce Ośrodka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odpłatności za wyżywienie. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15 sierpnia.

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga 

    wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

    Rekrutacyjna.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 22 maja 2017 r.
do 09 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcacego w Ośrodku odbędzie się 27 czerwca 2017 r. godz. 8.30

do 2 sierpnia 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

do 17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.005.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  REKRUTACJI  KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

§1

Podstawa prawna

 

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

Zarządzenia nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • - rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
 • - Statutu Szkoły

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     

Klasa
1PP

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 • - Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy .
 • - Podanie o przyjęcie do Internatu (uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie).
 • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • - Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • - Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • - Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • - 3 podpisane zdjęcia.
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • - Posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia.
 • - Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka)  ważne przez cały czas nauki w Ośrodku .
 • - Oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii (jeśli rodzice ucznia wyrażą taka wolę).
 • - Wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego (jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga).
 • - Rodzice lub opiekunowie prawni, których dziecko będzie korzystało z wyżywienia w stołówce Ośrodka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odpłatności za wyżywienie. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15 sierpnia.

 §4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga 

    wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

    Rekrutacyjna.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 22 maja 2017 r.
do 09 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku odbędzie się                          27 czerwca 2017 r. godz. 8.30

do 2 sierpnia 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

do 17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.005.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

Planowane oddziały klas pierwszych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa Język I Język II

Przedmioty realizowane wg programów rozszerzonych / profil

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

do punktacji

LO 1A język angielski język niemiecki

język polski,

historia,

język angielski

język polski,

historia,

język angielski

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

       SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

Klasa
1PP