WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • Zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
 • Statutu Szkoły
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 • -Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.
 • -Podanie o przyjęcie do Internatu (uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie).
 • -Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • -Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • -Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • -Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada)
 • -3 podpisane zdjęcia.
 • -Odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu)
 • -Posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia.
 • -Oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii (jeśli rodzice ucznia wyrażą taka wolę).
 • -Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dziecka i rodziców, zgoda na udział ucznia w imprezach i wycieczkach oraz przetwarzanie jego danych osobowych
 • wizerunkowych  (ważne przez cały czas nauki w Ośrodku) – załącznik nr 1
 • -Klauzula informacyjna dla rodziców – załącznik nr 2
 • -Wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego (jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga).
 • -Rodzice lub opiekunowie prawni, których dziecko będzie korzystało z wyżywienia w stołówce Ośrodka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odpłatności za wyżywienie. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15 sierpnia.
 • -Orzeczenie kwalifikacyjne z Poradni Medycyny Pracy

 

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

   w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca po terminach odwoławczych). W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone mechanicznie (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną . Proces niszczenia jest potwierdzany protokółem. 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ośrodka  i w sekretariacie szkoły)

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.

godz. 15.00

od 01sierpnia 2018 r.

do 03 sierpnia 2018 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się 26 czerwca 2018 r. godz. 8.30 do 9 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

do 24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19 lipca 2018 r.

godz.12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

godz.12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

do 31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00

8. Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 20 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 31 sierpnia 2018 r.

do godz. 13.00