WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

w Owińskach

(po szkole podstawowej)

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.

             w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania  

             uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do

             klas I publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego

             liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr

             pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół

             podstawowych dla dorosłych

 • art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)
 • § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
 • Statutu Szkoły
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z póż.zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

 

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały:

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

I etap rekrutacji

 

 • podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły                        i internatu
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami)

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 3 szt. podpisanych fotografii
 • dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dokumentacja dodatkowa:

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy

   i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują

   umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

6. Dokumenty dandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji przechowuje się w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacha uzupełniająca po terminach odwoławczych). W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w dokumenty osobiście - za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji odsyła się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie są niszczone mechanicznie (niszczarką) przez Komiskę Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzony protokołem.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

od 15 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej                z ustaleniem tych okoliczności
Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                         26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                         22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

23 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 lipca 2019 r.

do 3 lipca 2019 r.

godz. 14.00

od 23 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2019 r.

god`z.12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 lipca 2019 r.

godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

w Owińskach

(po gimnazjum)

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :•    Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.
             w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania   
             uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do
             klas I publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego
             liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr
             pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół
             podstawowych dla dorosłych
•     art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ostawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy  wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)
•    § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
             w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
             uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
             czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
            absolwentami dotychczasowego gimnazjum
•    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z póż.zm.)
•    Statutu Szkoły
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały:

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 K koszykarz-plecionkarz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 KU kucharz język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

1 T tapicer język angielski

język angielski,

język polski,

matematyka

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

I etap rekrutacji

 

 • podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (dla kandydatów do klasy I)
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły                          i internatu
 • świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych)
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami)

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 3 szt. podpisanych fotografii
 • dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Dokumentacja dodatkowa:

 • Oświadczenie - zgoda na udział w imprezach i wycieczkach
 • w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii       - oświadczenie
 • ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę
 • w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji
 • upoważnienie do odbioru dziecka

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy

   i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. W zawodzie tapicer w celu odbycia praktyk zawodowych, rodzice uczniów podpisują

   umowę o pracę z właścicielem zakładu rzemieślniczego.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

   Rekrutacyjna.

   w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca

   po terminach odwoławczych).                                                                                                                                                

   W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w

   dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały

   nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru odsyła

   się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone

   mechanicznie (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany

   protokołem.

 

 

§5

Terminy

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne                 na stronie internetowej ośrodka                           i w sekretariacie szkoły)

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

od 15 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności

Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                          26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                         22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

23 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 lipca 2019 r.

do 3 lipca 2019 r.

godz. 14.00

od 23 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),                     a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2019 r.

godz.12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 lipca 2019 r.

godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

PODANIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ PIERWSZEGO STOPNIA

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFROMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY/INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING