WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Technikum

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(po szkole podstawowej)

 

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.

             w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania  

             uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do

             klas I publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego

             liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr

             pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół

             podstawowych dla dorosłych

 • art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)
 • § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
 • Statutu Szkoły
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z póż.zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

    

Klasa Zawód Język obcy

Przedmiot wskazany przez Szkolną

Komisję Rekrutacyjną do punktacji

1 P technik programista

język angielski,

język niemiecki

język angielski,

informatyka,

matematyka

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

I etap rekrutacji

 

 • podanie o przyjęcie do Technikum
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły  i internatu
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami).

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 3 szt. podpisanych fotografii
 • dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring

 

Dokumentacja dodatkowa:

  • w przypadku chęci uczestnictwa w lekcjach religii       - oświadczenie
  • zgoda na uczestnictwo w wycieczkach i imprezach - oświadczenie
  • ewentualne zwolnienie lub ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na wniosku wydanym przez szkołę
  • w przypadku braku chęci uczestnictwa w zajęciach WDŻ - wniosek o rezygnacji
  • upoważnienie do odbioru dziecka
   

§4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Kandydaci muszą przejść badanie lekarskie prowadzone przez lekarza medycyny pracy

   i dostarczyć wraz z dokumentacją stosowne zaświadczenie.

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

   Rekrutacyjna.

   przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca

   po terminach odwoławczych).                                                                                                                                                

   W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w

   dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały

   nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji odsyła

   się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone

   mechanicznie (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany

   protokółem.

§5

Terminy

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne                na stronie internetowej ośrodka                           i w sekretariacie szkoły)

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

od 15 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności
Komisja rekrutacyjna do Technikum w Ośrodku odbędzie się                         26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna do Technikum w Ośrodku odbędzie się                         22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

23 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 lipca 2019 r.

do 3 lipca 2019 r.

godz. 14.00

od 23 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),                       a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2019 r.

godz.12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 lipca 2019 r.

godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

PODANIE DO TECHNIKUM

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE PŁATNOŚCI O WYŻYWIENIE

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKÓŁ I INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING