WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  REKRUTACJI  KANDYDATÓW

do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

§1

Podstawa prawna

 

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

Zarządzenia nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • - rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
 • - Statutu Szkoły

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     

Klasa
1PP

 

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 • - Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy .
 • - Podanie o przyjęcie do Internatu (uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie).
 • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • - Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • - Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • - Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • - 3 podpisane zdjęcia.
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • - Posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia.
 • - Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka)  ważne przez cały czas nauki w Ośrodku .
 • - Oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii (jeśli rodzice ucznia wyrażą taka wolę).
 • - Wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego (jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga).
 • - Rodzice lub opiekunowie prawni, których dziecko będzie korzystało z wyżywienia w stołówce Ośrodka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odpłatności za wyżywienie. Odpowiedni wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15 sierpnia.

 §4

Zasady rekrutacji

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji wspomaga 

    wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

    Rekrutacyjna.

 

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej Ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 22 maja 2017 r. 
do 09 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej 
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
 do szkoły ponadgimnazjalnej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Komisja rekrutacyjna do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku odbędzie się                          27 czerwca 2017 r. godz. 8.30

do 2 sierpnia 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

do 17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 
w szkole

do 21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

do 29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WZORY DOKUMETÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018