WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do klasy pierwszej i naboru do pozostałych klas

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§1

Podstawa prawna

 

1. Regulamin przyjęć opracowano na podstawie :

 • Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.

             w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania  

             uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do

             klas I publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego

             liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr

            pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół

             podstawowych dla dorosłych

 • art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 165 ust. 4 i art. 187 ust. 5 ostawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)
 • § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

             w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

            uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

             czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących

           absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z póż.zm.)
 • Statutu Szkoły
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§2

Kryteria przyjęcia kandydata

1. Wniosek kandydata jest rozpatrywany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     po złożeniu przez niego pełnej dokumentacji określonej w § 3.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni.

3. Proponowane oddziały :

     Klasa
1PP

§ 3

Wymagane dokumenty i załączniki

 

 

I etap rekrutacji

 

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (dla kandydatów do klasy I)
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (jeśli kandydat przystąpił)
 • podanie o przyjęcie do Internatu (kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły                         i internatu
 • świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo niższej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych)
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka lub potwierdzających objęciem pieczą zastępczą

 

WAŻNE!

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ pełnoletni kandydat składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podanie o objęcie dziecka kształceniem w naszym ośrodku. Do wniosku należy załączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami)

II etap rekrutacji

(po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 • skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)
 • kopia odpisu aktu urodzenia kandydata
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania kandydata (miejscowość, gmina, powiat)
 • 3 szt. podpisanych fotografii
 • dokumentacja medyczna, karta zdrowia (dla podmiotu medycznego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną w ośrodku)
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia / wychowanka
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wizerunkowych uczniów / wychowanków
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring

Dokumentacja dodatkowa:

§4

Zasady rekrutacji/naboru

1. Kandydat niepełnosprawny może przystąpić do rekrutacji/naboru na zasadach ogólnych.

2. Kandydaci niepełnosprawni muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, proces rekrutacji/naboru wspomaga

   wywiad z kandydatem do szkoły przeprowadzany przez pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja

   Rekrutacyjna.

   w szkole przez okres 30 dni od daty ostatecznych rozstrzygnięć (rekrutacja uzupełniająca

   po terminach odwoławczych).                                                                                                                                                  

   W tym czasie rodzice kandydatów (lub pełnoletni uczniowie) mogą odebrać w/w

   dokumenty osobiście – za potwierdzeniem odbioru. Po tym terminie oryginały

   nieodebranych dokumentów kandydatów nieprzyjętych w procesie rekrutacji/naboru odsyła

   się (za potwierdzeniem odbioru przesyłki), a kserokopie dokumentów są niszczone mechanicznie

   (niszczarką) przez Komisję Rekrutacyjną. Proces niszczenia jest potwierdzany protokółem.

§5

Terminy

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

od 15 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego – jeśli kandydat przystąpił

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej              z ustaleniem tych okoliczności
Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                         26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna do Branżowej Szkoły I Stopnia w Ośrodku odbędzie się                          22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

23 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego - jeśli kandydat przystąpił (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)                

do 10 lipca 2019 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2019 r.

godz.12.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 lipca 2019 r.

godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00

PODANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PODANIE DO INTERNATU

OŚWIADCZENIE RELIGIA

OŚWIADCZENIE WYCIECZKI

WNIOSEK O ZWOLNIENIE PŁATNOŚCI O WYŻYWIENIE

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFROMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY/INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/WYCHOWANKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH WIZERUNKOWYCH UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING