Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wymagane dokumenty:
•    podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do Szkoły Podstawowej,
•    orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
•    podanie o przyjęcie do Internatu,
•    zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej   (przyjęcie do klasy I SP)  lub świadectwo szkolne (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych),
•    odpis skrócony aktu urodzenia,
•    orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada),
•    potwierdzenie stałego adresu zameldowania (miejscowość, gmina, powiat),
•    dokumentacja medyczna, karta zdrowia (jeżeli uczeń uczęszczał do innej szkoły i została założona),
•    3 zdjęcia,
•    oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka, w zajęciach rewalidacyjnych) ważne przez cały czas nauki w Ośrodku,
•    oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii,
•    wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny  2017/2018

  • Na podstawie Statutu Ośrodka
L.p. Terminy Rodzaj zadania
1. 22 maja – 23 czerwca 2017 r.

Składanie wymaganych dokumentów

(strona internetowa Ośrodka).

2.

27 czerwca 2017 r. 

godz.12.00

Komisja rekrutacyjna.
3. 28 czerwiec 2017 r. Ogłoszenie listy przyjętych.
4. do 7 lipca 2017 r. Składanie pisemnego odwołania.
5. 14 lipca 2017 r. Analiza wniosków odwoławczych.
6. do 28 sierpnia 2017 r. Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.
7.

29 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

Uzupełniająca komisja rekrutacyjna.
8. 30 sierpnia 2017 r. Ogłoszenie listy przyjętych po rekrutacji uzupełniającej i odwoławczej.

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WZORY DOKUMENTÓW

PRZYBORY SZKOLNE kl. 1-3

PRZYBORY SZKOLNE kl. 4-6