Rekrutacja do Gimnazjum

Wymagane dokumenty:
•    podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do Gimnazjum,
•    orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
•    podanie o przyjęcie do Internatu,
•    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE lub świadectwo szkolne  (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas wyższych),
•    odpis skrócony aktu urodzenia,
•    orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada),
•    potwierdzenie stałego adresu zameldowania (miejscowość, gmina, powiat),
•    dokumentacja medyczna, karta zdrowia (jeżeli uczeń uczęszczał do innej szkoły i została założona),
•    3 zdjęcia,
•    oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka, w zajęciach rewalidacyjnych) ważne przez cały czas nauki w Ośrodku,
•    oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii,
•    wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego.

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WZORY DOKUMETÓW

WYPOSAŻENIE UCZNIA GIMNAZJUM – PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE