Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 ogranicza się do dnia 10 kwietnia 2020 roku funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Realizacja procesu kształcenia w okresie do 10 kwietnia będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innymi sposobami realizacji tych zadań.

Treść zarządzenia