Zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla maturzystów w SOSW Owińska
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść na egzamin osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie albo sama jest objęta kwarantanną.
2. Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE lub jeżeli zdający wymaga pomocy np.: w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
4. Zdający nie  wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, itp. W miarę możliwości zostaw wszystkie zbędne rzeczy (okrycie wierzchnie, telefon itp.) poza placówką (np.: w samochodzie) lub w wyznaczonym do tego celu miejscu.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z WŁASNYCH przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających ani pracowników placówki. Korzystasz także z własnej maszyny brajlowskiej.


6. Dodatkowo można wnieść na salę egzaminacyjną: chusteczki higieniczne, pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, butelkę niegazowanej wody mineralnej.
7. Zdający przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
8. Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy pomiędzy egzaminami, powinni opuścić budynek szkoły lub przebywać w wyznaczonym miejscu.
9. Czekając na wejście do Ośrodka albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Wchodząc do Ośrodka, przy portierni - zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym, dostępnym
w pojemnikach. Będziesz musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę egzaminacyjną
i przy korzystaniu ze słowników i tablic.
11. Jeśli z powodów zdrowotnych nie możesz zdezynfekować rąk, będziesz musiał używać rękawiczek jednorazowych.
12. Po wejściu do szkoły nie będzie można jej opuszczać aż do momentu zakończenia egzaminu.
13. Każdy maturzysta otrzyma drogą emailową harmonogram swoich egzaminów.
14. Należy bezwzględnie dostosować się do INSTRUKCJI wejścia do Ośrodka.
15. Po wejściu do Ośrodka idź bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. Nie spaceruj po szkole, zachowaj odległość przynajmniej 1,5 m od kolegów i koleżanek na korytarzu.
16. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
17. Podczas wpuszczania uczniów do szkoły lub sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
18. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
19. W czasie egzaminu słuchaj uważnie tego co mówią członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
20. Wchodząc do sali egzaminacyjnej, poczekaj na nr stolika, który wylosuje dla Ciebie przewodniczący zespołu nadzorującego. Podpisz listę obecności swoim długopisem (czarny kolor), przy swoim imieniu i nazwisku. Sprawdź poprawność swoich danych oraz przydzielony kod zdającego.
21. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończyłeś egzamin – podnieś rękę.
22. Jeżeli skończysz pisać egzamin wcześniej, będziesz mógł wyjść. UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, będziesz musiał poczekać i zostać do końca egzaminu.
23. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami
z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
24. Przed i po egzaminie NIE WOLNO gromadzić się pod Ośrodkiem.
25.  Jeżeli zdający lub członek ZN przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący ZN lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

PAMIĘTAJ:
- zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości odstępu od innych osób
- zakrywaj usta i nos po wejściu do Ośrodka, noś maseczkę rozmawiając z innymi
- nie dotykaj niepotrzebnie różnych powierzchni i przedmiotów
- często myj i dezynfekuj dłonie
- zakrywaj usta zgięciem łokciowym kiedy kichasz lub kaszlesz
- jeżeli poczujesz się źle, niezwłocznie poinformuj o tym nauczyciela