Zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 11 marca 2020 roku od dnia dzisiejszego tj. 12.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku zawiesza się zajęcia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Wychowankowie, którzy pozostaną w internacie będą mieli zapewnioną całodobową opiekę. Wychowankowie, którzy wyjadą z internatu wracają po odwieszeniu zajęć dydaktycznych.            
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.