PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH
PODCZAS DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIÓW PLACÓWKI

1. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników SOSWDN, rodziców uczniów oraz uczniów uczestniczących w procesie diagnostycznym.
2. Celem procedur jest:
a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b. umożliwienie uczniom placówki wydania Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny.
3. Uczniowie podlegają procesowi diagnostycznemu na terenie placówki za zgodą i pod opieką rodziców.
4. Procesowi diagnostycznego poddawani są uczniowie placówki, których Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego traci ważność i niezbędne jest wydanie dokumentu na kolejny etap edukacyjny.  
5. Przed rozpoczęciem procedury diagnostycznej niezbędne jest zbadanie temperatury ucznia oraz rodzica, który mu towarzyszy. Na wniosek rodzica poddany badaniu temperatury może być pracownik uczestniczący w procesie diagnostycznym.


6. Pracownik, uczeń oraz rodzic uczestniczą w procesie diagnostycznym w maseczkach ochronnych zasłaniających nos i usta, chyba, że stan zdrowia ucznia i/lub jego niepełnosprawność uniemożliwiają korzystanie z nich. Wspomniani zobowiązani są to dezynfekcji rąk w momencie wejścia na teren placówki.
7. Karty pracy, materiały papierowe wykorzystywane przez ucznia w procesie diagnostycznym są każdorazowo drukowane indywidualnie dla każdego ucznia.
8. Trwałe materiały diagnostyczne przed i po zakończeniu procesu diagnostycznego dezynfekowane są specjalistycznym środkiem.
9. Podczas pobytu na terenie placówki pracownik, uczeń i jego rodzic zobowiązani są zachowania podstawowych zasad higieny.
10.  Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
11. Procedury obowiązują do odwołania.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn