Zarządzenie 17 /2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach
z dnia 27 kwietnia 2020r.

Na podstawie: art. 81 &1 &2. , Kodeksu pracy, art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

W związku z zaistniałą sytuacją, w postaci wprowadzenia w Polsce stanu epidemii Covid-19 i koniecznością zmiany systemu pracy w naszej placówce zarządza się dla pracowników obsługi, którzy z w/w powodów nie mają możliwości wykonywania swojej pracy,  czas przestoju do odwołania.
W odniesieniu do pracowników obsługi pracujących w szkołach, stosuje się art. 81 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych”. Wynagrodzenie dla w/w pracowników będzie wypłacane się w oparciu o art.81 &.2 KP

„Art.81
§ 1.  Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2020r.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn