Zarządzenie 14 A/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach
z dnia 6 kwietnia 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530)  zarządza się co następuje:


§ 1


1.    Posiedzenie Rady Pedagogicznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na czas trwania nauczania zdalnego będzie prowadzone z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.


§ 2

1.    Działania Dyrektora przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
a)    Minimum na dwa dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Dyrektor Ośrodka podaje plan Rady Pedagogicznej.
b)    Prowadzący posiedzenie Rady Pedagogicznej zbiera informacje od członków Rady Pedagogicznej w zakresie treści ogłoszonych w planie Rady Pedagogicznej.
c)    Prowadzący posiedzenie Rady Pedagogicznej przygotowuje protokół wstępny posiedzenia Rady Pedagogicznej.


§ 3

1.    Przebieg Posiedzenia Rady Pedagogicznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
a)    W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej prowadzący rozsyła na e-maile do wszystkich członków Rady Pedagogicznej protokół wstępny.
b)    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu wstępnego w czasie określonym przez prowadzącego.
c)    Każdy uczestnik posiedzenia Rady Pedagogicznej ma prawo wnieś w formie pisemnej drogą elektroniczną lub telefonicznie wnioski i uwagi do protokołu w czasie określonym przez prowadzącego.
d)    Prowadzący posiedzenie Rady Pedagogicznej sporządza protokół końcowy.
e)    Prowadzący rozsyła na e-maile do wszystkich członków Rady Pedagogicznej protokół końcowy.
f)     Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu końcowego w czasie określonym przez prowadzącego.
g)    Każdy uczestnik posiedzenia Rady Pedagogicznej oddaje głos pod każdą Uchwałą lub opinią Rady Pedagogicznej, albo podaje informację, że nie wnosi uwag do protokołu i wpisuje swoje imię i nazwisko
h)     Każdy uczestnik posiedzenia Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do przesłania tak przygotowanego dokumentu na e-maila prowadzącego posiedzenie Rady Pedagogicznej w czasie określonym przez prowadzącego.
i)    Prowadzący Rady Pedagogicznej zlicza głosy i sporządza ostateczny protokół, który wkleja się do Protokolarza Rady Pedagogicznej.  Wyniki głosowania podaje do wiadomości członkom Rady Pedagogicznej.    
j)    Prowadzący posiedzenie Rady Pedagogicznej drukuje karty głosowania i dołącza do uchwał.
k)    Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną są kodowane.

 
§ 4


1.    Podobny przebieg będą miały spotkania poszczególnych zespołów nauczycieli, wychowawców internatu i specjalistów oraz zespołów IPET funkcjonujących w Ośrodku.
2.    W przypadku zespołu IPET o planowanym spotkaniu należy poinformować rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów, którzy mają prawo w nim uczestniczyć.

 
§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Z upoważnienia
B. Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn