ZARZĄDZENIE NR………16/2020………………..
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVlD-19 ogranicza się do dnia 24 maja 2020 roku funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Realizacja procesu kształcenia w okresie do 24 maja 2020 będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innymi sposobami realizacji tych zadań.


Dyrektor Ośrodka
z upoważnienia Magdalena Żychska-Maserok

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn