ZARZĄDZENIE NR………15/2020………………..
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH
z dnia 10.04.2020 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.642) ogranicza się do dnia 26 kwietnia 2020 roku funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Realizacja procesu kształcenia w okresie do 26 kwietnia będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innymi sposobami realizacji tych zadań.


Dyrektor Ośrodka
z upoważnienia Magdalena Żychska-Maserok

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn