Zarządzenie 14/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach

z dnia 06 kwietnia 2020r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Klasyfikację uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego przeprowadza się zgodnie z przyjętym planem pracy szkoły oraz obowiązującym terminarzem.
 2. Nauczyciele przedmiotowi przekazują uczniom drogą e-mailową oceny końcoworocze z poszczególnych przedmiotów.
 3. Wychowawca klasy przekazuje uczniom drogą e-mailową ocenę z zachowania.
 4. Nauczyciele przedmiotowi przekazują wychowawcy klasy III liceum ogólnokształcącego wszystkie oceny cząstkowe (uzyskane w czasie zdalnego nauczania), końcoworoczne i propozycję oceny z zachowania do dnia 15.04.2020 roku do godziny 10.00. W przypadku oceny niedostatecznej należy również przekazać uzasadnienie oceny.
  1. Wychowawca klasy III liceum ogólnokształcącego przekazuje drogą e-mailową do dyrektora szkoły do dnia 16.04.2020 roku do godziny 10.00:

- zestawienie wszystkich ocen cząstkowych, końcoworocznych z postępów w nauce oraz z zachowania,

- w przypadku niedostatecznej oceny z postępów w nauce oraz oceny nagannej, nieodpowiedniej i wzorowej z zachowania uzasadnienie oceny,

- informacje dotyczące frekwencji (czas nauki zdalnej zaliczamy jako obecność),

- informację dotyczące uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego.

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do wpisania ocen cząstkowych (uzyskane w czasie zdalnego nauczania), końcoworoczych i z zachowania do dziennika do dnia 16.04.2020 roku do godz. 14.00.
 2. Wszyscy nauczyciele uczący w klasie III liceum ogólnokształcącego będą zobowiązani do wpisania tematów w dzienniku w zależności od dalszej decyzji dotyczącej nauki zdalnej do dnia 24.04.2020 roku zgodnie z osobnym harmonogramem podanym przez dyrektora szkoły w terminie późniejszym.

§ 2

 1. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego w okresie nauczania zdalnego szkoła uzgadnia z rodzicami, prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem czas i formę przeprowadzenia egzaminu w zależności od możliwości technicznych ucznia i szkoły.

§ 3

 1. W przypadku egzaminu poprawkowego przeprowadzanego w okresie nauczania zdalnego szkoła uzgadnia z rodzicami, prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem czas i formę przeprowadzenia egzaminu w zależności od możliwości technicznych ucznia i szkoły.

§ 4

 1. W przypadku egzaminu sprawdzającego przeprowadzanego w okresie nauczania zdalnego szkoła uzgadnia z rodzicami, prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem czas i formę przeprowadzenia egzaminu w zależności od możliwości technicznych ucznia i szkoły.

§ 5

 1. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny z zachowania określa Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

§ 6

 1. W sytuacji przedłużenia zdalnego nauczania ,zebranie Rady Pedagogicznej w celu dopełnienia obowiązku związanego z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z upoważnienia

B. Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn