Zarządzenie 13/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach

z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania dydaktyczne, wychowawcze w SOSWDdN są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z tym nauczyciele dokonują koniecznych zmian w programach nauczania i w swoich planach dydaktycznych i przekazują drogą mailową właściwemu wicedyrektorowi.
 2. W przypadku gdy nie ma możliwości realizowania zdalnie zadań szkoły, nauczyciele, wychowawcy internatu, rewalidanci i inni specjaliści ustalają inny sposób realizowania tych zadań w porozumieniu z dyrektorem i informacje przekazują drogą mailową lub telefoniczną rodzicom..

§ 2

 1. Uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, wychowawcy internatu, rewalidacji i inni specjaliści otrzymują informację o sposobie i trybie realizacji zadań Ośrodka w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania.
 2. Nauczyciele, wychowawcy internatu, rewalidanci i inni specjaliści współpracują ze sobą oraz z uczniami, rodzicami i opiekunami prawnymi uwzględniając potrzeby edukacyjne , możliwości psychofizyczne i niepełnosprawność uczniów realizując zadania Ośrodka.

§ 3

 1. Nauczyciele realizując podstawę programową oraz tygodniowy zakres treści nauczania muszą uwzględniać w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

f) niepełnosprawność uczniów.

 1. Nauczyciele komunikują się z uczniami za pomocą: e-maila, komunikatorów internetowych. Mogą przesyłać pliki audio lub  video, oraz zadania do wykonania.
 2. Zadania i materiały uczniowie będą otrzymywać między godziną 9.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku.
 3. W dniach 25-27.03.2020 roku nauczyciele komunikują się z uczniem zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem, a od poniedziałku 30.03.2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020  zgodnie z nowym tygodniowym planem pracy zdalnej.
 4. Wychowawcy internatu, rewalidanci i inni specjaliści wysyłają materiały i zadania zgodnie z poleceniem dyrektora ds. wychowawczych i kierownika internatu.
 5. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą korzystać z propozycji systematycznie umieszczanych przez terapeutów na Facebookuhttps://www.facebook.com/WWRDOwinska/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDNW-1qmm9qeRxVmhIkExx395ewv_-c05ODznwVNvznKQtfrbigPxI5JUHqOWDF3vUOje8bITxMMtAIDomowo - Rozwojowo, oraz w razie potrzeby mogą korzystać z indywidualnych konsultacji drogą mailową.
 6. Terminy odesłania zadań ustala nauczyciel.  Wykonane zadanie może być wysłana mailowo jako plik  lub w formie zdjęcia. W temacie maila z odesłanym zadaniem wpisujemy przedmiot, imię i nazwisko dziecka.
 7. Dzieci z klas 1-3  otrzymają zadania jeden raz dziennie. Dodatkowo będą otrzymywały zadania z języka angielskiego, religii i edukacji informatycznej zgodnie z planem lekcji.
 8. Rodzice uczniów z klas P i SPdP otrzymają propozycje zajęć do realizacji z dziećmi i młodzieżą.
 9. W przypadku realizacji zadań w klasach 1-3 oraz klasach P i SPdP uczniowie będą gromadzić swoje prace w teczkach w domu i przekażą nauczycielowi po powrocie do Ośrodka.
 10. W uzasadnionej sytuacji braku możliwości kontaktu z nauczycielem zgodnie z planem, nauczyciel wskazuje uczniowi możliwość kontaktu o innej porze.

§ 4

 1. Kadra pedagogiczna Ośrodka pracuje w dniach od 25.03.2020 do 10 kwietnia 2020 zgodnie przydziałem godzin na rok szkolny 2019/2020 i dokumentuje realizację w/w godzin.
 2. Nauczyciel ocenia postępy uczniów oraz weryfikuje wiedzę i umiejętności uczniów w nauczaniu zdalnym.
 3. Od klasy czwartej szkoły podstawowej zachowujemy dotychczasowe formy sprawdzania wiedzy (zapowiedziana praca pisemna, test, sprawdzian, kartkówka, odpowiedź, zadania domowe). W tygodniu mogą być tylko 3 prace o wadze 6.
 4. W celu sprawdzenia postępów w nauce nauczyciel podaje uczniom dokładny  termin przesłania zadania lub sprawdzianu. Uczniowie potwierdzają wiadomość. Nauczyciel określa czas, w którym należy odesłać wykonane zadanie. Nauczyciel dokonuje oceny. Uczeń, który nie odeśle zadania w terminie, w przypadku formy o wadze 6 (test, sprawdzian) musi wykonać zadanie w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. W klasach 1-3 oraz w klasach P i SPdP stosujemy ocenę opisową osiągnięć edukacyjnych.
 6. Nauczyciel informuje uczniów, rodziców lub opiekuna prawnego o postępach i ocenach poprzez e-maila.
 7. Ustala się, że dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli, wychowawców internatu, rewalidantów i inni specjalistówpoprzez wysyłanie dziennych raportów, w których wpisane są tematy lekcyjnie/ zajęć, formy przeprowadzania lekcji/zajęć , oceny oraz informacje o innych działaniach podjętych w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka.
 8. Nauczyciele, wychowawcy internatu, rewalidacji i inni specjaliści tygodniowy wymiar godzin pracy realizują  przez uzupełnianie wymaganej dokumentacji dydaktycznej, samokształcenie, przygotowywanie warsztatu metodycznego do potrzeb pracy zdalnej oraz inne zadania statutowe, zlecone przez dyrekcję Ośrodka
 9. Zgodnie z § 7.2 rozporządzenia z 20 marca 2020r. właściwe udokumentowanie realizacji zadań nauczyciela i wychowawcy jest warunkiem niezbędnym do zaliczania przez dyrektora wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia realizowanych przez nauczyciela.
 • §5
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
  1. różnych aplikacji,
  2. materiałów edukacyjnych na stronie e-podreczniki,
  3. różnych komunikatorów,
  4. innych ustalonych z uczniami i dyrekcją szkoły.
  5. W czasie nauki na odległość szkoła realizuje także zadania wychowawcze i sprawuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele, uczniowie i rodzice kontaktują się z pedagogiem i psychologiem szkolnym w ustalonych godzinach za pomocą e-maila lub inny ustalony z nauczycielem zespołu psychologiczno-pedagogicznego.
 • §6
 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), zostaną określone w odrębnym zarządzeniu dyrektora.
 • §7
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z upoważnienia

B. Maternic

Treść zarządzenia

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn